+48 575 983 483

Zapisy na badania psychologiczne Chojnów

+ formularz kontaktowy

Jak do nas trafić?

Akty prawne

Gabinet
 
Do przeprowadzanych przez nas badań
podstawę prawną
stanowią poniższe ustawy:
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów. (Dz. U. 2010r. Nr 131 poz. 888)
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2014r. poz. 600)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób pracujących na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r. poz. 937)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2001r. Nr 125 poz. 1371) tekst jednolity.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U. 2009r. Nr 210 poz. 1627)